Viselkedésökológia (BIO/2/7)

4 kredit, elmélet, választható, nem ismételhető
Tantárgyfelelős: Dr. Pogány Ákos
Oktató: Dr. Pogány Ákos, Kosztolányi András, Dr. Rosivall Balázs
Követelmények, pótlási és konzultációs lehetőségek:
Előadásokon való aktív részvétel, szóbeli vizsga (cikk önálló feldolgozása, bemutatása és diszkutálása)
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: Ökológia, etológia, evolúció alapjai
Ajánlott irodalom:
Alcock, J: Animal behaviour
Krebs, JR  & NB Davies: Introduction to Behavioural Ecology

A tantárgy tematikája:
1. Bevezetés a viselkedésökológiába és elméleti alapok (Kosztolányi András)
– A viselkedésökológia története, helyzete
– A viselkedésökológia kérdései
– A viselkedésökológia módszerei
2. Preferenciális szülői befektetés (Rosivall Balázs)
3. A nemi szerepek evolúciója (Pogány Ákos)
– Szexuális szelekció, szexuális konfliktus és szülői együttműködés
– Konfliktus és együttműködés a függőcinegéknél
– A nemi szerepek evolúciós mechanizmusai

Tantárgyleírás:
A kurzus során a viselkedésökológiai szemléletet ismerjük meg. Foglalkozunk a tudományterület történetével, elméleti hátterével, főbb kérdéseivel és módszereivel. Az oktatók saját terepi- és laboratóriumi vizsgálatain keresztül mutatjuk be a fentiek gyakorlati alkalmazását. A hallgatók a megszerzett ismereteiket és a megközelítésben való jártasságukat kiválasztott viselkedésökológiai témájú publikációk bemutatásával és kritikai szemléletű feldolgozásával bizonyítják. A fejlesztett készségek, kompetenciák így elsősorban a kritikai szemlélet, logikus gondolkozás, vitakészség, és a prezentációs készségek.