Humánetológia Előadás (bb2n1e28)

Szakirányú, kötelezően választható, 2 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Miklósi Ádám
Oktató: Dr. Miklósi Ádám
Ajánlott előtanulmányi rend: BSc Etológia alapszint
Kötelező jegyzet: Az előadás ppt-anyaga; Csányi Vilmos: Az emberi természet- Humánetológia. Vince Kiadó, 2003.
Ajánlott irodalom: Bereczkei Tamás: Evolúciós Pszichológia. Osiris Kiadó, 2008; Csányi Vilmos, Miklósi Ádám: Fékevesztett evolúció. Typotex Kiadó, 2010

FIGYELEM! A kurzusok neve alatt feltöltött anyagokat az Etológia Tanszék munkatársai állították össze, kizárólag oktatási céllal, a kurzusokon résztvevők számára, kizárólag személyes használatra. Az oktatási anyag mindenféle továbbadása nyomtatott vagy elektronikus formában szigorúan tilos, és büntetőjogi következményekkel jár.

TEMATIKA

  1. Etológiai alapismeretek összefoglalása – Etológiai alapfogalmak, rendszerszemléletű viselkedésmodellezés; Az emberi viselkedéskutatása történeti áttekintése; Pszichológiai, etológiai megközelítése. Az emberi viselkedés természettudományos vizsgálata – Tinbergeni megközelítés: Etológiai viselkedéselemzések; Összehasonlító kultúrantropológia, fejlődéspszichológia és összehasonlító zoológia, Evolúciós alapelvek
  2. A főemlősök összehasonlító etológiája: Szociális élet – Csoportos élet előnyei/hátrányai; A főemlősök csoportszerkezete; Emberszabásúak csoportszerkezete
  3. A főemlősök összehasonlító etológiája: Fizikai és szociális kognició – Térbeli tájékozódás, tárgyállandósági ismeretek; Naiv fizikai megértés és tárgyhasználat
  4. Az ember biológiai evolúciója: Evolúciós és történeti módszerek – Az ember evolúciójának genetikai elemzése; Az emberi evolúció áttekintése a modern leletanyag alapján ; “Paleoetológia”: emberi evolúció elemzése viselkedés szempontból
  5. Az emberi agresszió biológiai alapja – Az agresszió speciális megnyilvánulási formái embernél; Szociális kapcsolatok variabilitása, hierarchikus és egalitárius társadalmak, dominancia és alávetettség, kannibalizmus, háború
  6. Az ember szociális viselkedésének alapjai – Kötődési kapcsolatok jellegzetességei embernél; A kötődési viselkedés evolúciója és egyedfejlődése; a kötődés, mint viselkedési stratégia, típusai és jellegzetességei
  7. Párválasztási rendszerek szerepe az evolúcióban Az emberi szaporodási rendszerek áttekintése; Monogám és poligám kultúrák ökológiája, Szexualitás megváltozott szerepe; Párválasztás nemi bélyegek alapján
  8. Szinkronizációs készség és kooperáció – Hipnózis, Zene, tánc, mimezis, Szabályok követése; Együttműködés térben, időben, komplementer akciók tervezése; Szociális kooperáció; Imitációs viselkedés és funkciói
  9. Konstrukciós képességek elemei, tárgyhasználat és tárgykészítés evolúciója- Emberszabású és ember összehasonlítása; Tárgykészítés elemei, hierarchikus viselkedésszervezés; Kommunikáció és nyelv; Állati és emberi kommunikációs rendszerek összehasonlítása; Nyelvi viselkedés és kultúra
  10. Kulturális evolúció – Megszaladási jelenségek; Az emberi viselkedés és modern társadalmi kihívások