Etológia II. (emelt szint) előadás (bb1c1316)

Szakmai törzsanyag modul tárgy, 4 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Miklósi Ádám

Oktató: Dr. Dóka Antal, Dr. Miklósi Ádám, Dr. Pongrácz Péter
Előtanulmányi rend: BSc Etológia alapszint minimum 3-as érdemjegy
Követelmények a szorgalmi időszakban: az órák látogatása, 2 zh megírása, 1 esszé leadása
A vizsgaidőszakban: megajánlott jegy (szóbeli vizsgával javítható)
Konzultációs lehetőség: Év közben, előre megbeszélt időpontban
Kötelező irodalom: Az előadás ppt-anyaga
Ajánlott irodalom: Csányi Vilmos: Etológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994. 

TEMATIKA

 1. Etológiai módszertan, viselkedésmérés. Viselkedés definíciója, mérési módszerei, ethogram, megfigyelők közötti egyezés, megbízhatóság, érvényesség, viselkedési szekvenciák elemzése, videoprotokollok
 2. Viselkedés-genetika. Gén-környezet interakció, egy génes viselkedés modellek, kvantitatív genetika, viselkedés heritabilitása, gén-viselkedés interakciója, domesztikáció
 3. Belső állapotok modellezése. Motiváció / Emóció / Kognició: meghatározások, alapfogalmak, viselkedési modellek bemutatása, szabályozás elméleti modellek, optimum-szint modellek, hierarchikus modellek
 4. Problémamegoldás. Ökológiai problémák, összehasonlító etológia, kogníció vs intelligencia, táplálékrejtés, asszociációs tanulás típusai modellezése, asszociációs és mentális modellek összehasonlítása, innováció
 5. Térbeli tájékozódás. Vándorlás, tanult és öröklött komponensek szerepe, nap szerepe a tájékozódásban, iránytűk (csillag, mágneses tér), szagok szerepe a táplálkozásban
 6. Viselkedési ritmusok (Időbeli tájékozódás). Napi, havi, éves ritmusok, aktivitási ritmusok mérése, biológiai óra, Zeitgeberek, ritmust befolyásoló biotikus és szociális tényezők, téli álom, letargikus időszakok
 7. Záthelyi írás
 8. Táplálékkeresés. Védelem a ragadozók ellen, rejtőzködés (kripszis), kripszis és szelekció, gyakoriság függő szelekció, fenotipikus plaszticitás, mimikri
 9. A személyiség modellezése. Személyiség-definíciók, szinonimák (temperamentum, szindróma), a személyiség modellezése, faktoranalízis,
 10. Szociális viselkedés. Csoportszerveződés, hierarchia, emberszabásúak csoportstruktúrája, az emberi csoport szerkezete, szociális evolúció a primátáknál (neokortex szerepe), szociális tanulás alapjai, játék szerepe a szociális viselkedés kialakulásában
 11. Szexuális viselkedés és ivadékgondozás. Mono- poligámia, utódszám-maximalizálás, spermakompetició/manipulció, tesztoszteron hatásai, utód-utód/utód-szülő/szülő-utód konfliktus
 12. Kooperáció. Kooperáció kísérletes kimutatása, inter és intra-specifikus kooperáció, kooperáció funkciói (csoportos építés, párszerzés)
 13. Kommunikáció. Őszinteség és manipuláció, handikap modell, jelek evolúciója, jelek költségessége, csalók
 14. Alkalmazott etológia. Háziállatok, termelés-optimalizálás, viselkedés-problémák (sztereotip viselkedések, agresszió, kannibalizmus), specifikus alkalmazások, konzerváció-biológia
 15. Zárthelyi írás