Etológia II. (emelt szint) előadás (bb1c1316)

Szakmai törzsanyag modul tárgy, 4 kredit, kollokvium
Tantárgyfelelős: Dr. Miklósi Ádám

Oktató: Dr. Dóka Antal, Dr. Miklósi Ádám, Dr. Pongrácz Péter
Előtanulmányi rend: BSc Etológia alapszint minimum 3-as érdemjegy
Követelmények a szorgalmi időszakban: az órák látogatása, 2 zh megírása, 1 esszé leadása
A vizsgaidőszakban: megajánlott jegy (szóbeli vizsgával javítható)
Konzultációs lehetőség: Év közben, előre megbeszélt időpontban
Kötelező irodalom: Az előadás ppt-anyaga
Ajánlott irodalom: Csányi Vilmos: Etológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994. 

Az itt látható tematika és a letölthető előadások a szemeszter október 18-ig tartó időszakára vonatkoznak. Az őszi szünet után következő előadások anyagát később töltjük fel.

TEMATIKA